Gezamenlijk slimmer en duurzamer in Gelderland

De VVD vindt de klimaat en energietransitie één van de grootste politieke, bestuurlijke en maatschappelijke opgaven voor de komende jaren. VVD-Statenlid René Westra heeft bij de bespreking van de Voorjaarsnota de motie "Gezamenlijk slimmer en duurzamer in Gelderland" ingebracht. Met de motie wordt GS verzocht met een concreet voorstel te komen hoe we samen met onze partners het draagvlak voor en de informatievoorziening op het terrein van de klimaat en energietransitie kunnen versterken resp. verbeteren.

Dit lijkt een obligaat verzoek. Toch blijkt het in de praktijk voor burgers en ondernemers bijzonder lastig te zijn om een goed beeld te krijgen van hoe de energietransitie in de eigen omgeving of voor de onderneming het beste kan worden opgepakt en welke informatie relevant is.

Daarnaast wil je natuurlijk ook de verschillende zonnepanelen, warmtepompen e.d. zien, horen en voelen. Die voorziening bestaat er nog niet. De energieloketten zijn een aanzet. Het zou goed zijn wanneer de GS met de gemeenten/energieloketten en alle 200 instellingen, betrokken bij het GEA (Gelders Energie Akkoord), kijkt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Door goede informatieverstrekking zal de drempel worden verlaagd om aan de slag te gaan met deze energietransitie. Naar verwachting zal dit een positief effect hebben op het draagvlak bij burgers en ondernemers voor de klimaat en energietransitie.

De motie is met zeer ruime meerderheid aangenomen.