VVD staat voor versterking van economische campussen

Op 11 april 2018 is door VVD-Statenlid René Westra in Provinciale Staten gesproken over het voorstel van Gedeputeerde Staten om met 1,8 mln euro ontwikkelingen op de campus van Wageningen (foto) te stimuleren. Dit past in het voornemen om de drie economische campussen van Gelderland (Arnhem, Nijmegen en Wageningen) een impuls te geven. Hieronder zijn betoog. Door gedeputeerde Scheffer is in zijn antwoord positief gereageerd op de door de VVD gevraagde toezeggingen.

 

“Voor de VVD is het versterken van de Gelderse economie een van de uitgangspunten voor haar handelen. Hoewel de Gelderse economie het goed doet, gezien de economische barometer van de Radboud Universiteit, zijn er regio’s in Nederland waar het beter gaat. Dat komt niet vanzelf. Deze regio’s kennen een stevig economisch beleid met een vaak regisserende rol van de provincie waarbij focus en lange termijnvisie essentiële pijlers zijn.

 

Voor ligt nu een voorstel van GS m.b.t. de campusontwikkeling in Wageningen, Nijmegen en Arnhem. De VVD ondersteunt deze ontwikkeling van harte.
Gezien de discussie in de commissie is een toelichting op zijn plaats. In het eerdere voorstel staat helder dat Gelderland een aantal sterke clusters kent: agrofood, energie, health en hightech. Deze behoren -en ik citeer- tot de mondiale top. De clusters zijn gesitueerd in Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Op de campussen in deze gemeenten vinden belangrijke ontwikkelingen als innovatie en kennisuitwisseling plaats.

Zoals gezegd, voor de VVD staat een sterke en vitale Gelderse economie centraal. De drie economische speerpunten food, health en energie klinken helder door in de eerdere Statenbrief. Er wordt aangegeven dat bedrijven zich graag zullen gaan vestigen op deze campussen en dat dit goed is voor productieontwikkeling en procesinnovatie. 
Dus het voorstel om de drie campussen te versterken heeft onze instemming. De gehele investering van 5,5 mln kan daarom in principe onze goedkeuring wegdragen; ook de investering in Wageningen van 1,8 mln.

Het oorspronkelijke voorstel is n.a.v. de discussie in de commissie opgeknipt. Dit mede doordat het onduidelijk is 1. welke lange termijn-doelstellingen met de campusontwikkeling worden nagestreefd in het licht van een gerichte versterking (focus) van de Gelderse economie en 2. welke bijdragen deze investeringen daaraan leveren. Voor de VVD is het tevens (3) niet duidelijk waarom GS wel deze investeringen wil doen in deze clusters, maar dit beleidsmatig en qua profilering van de Gelderse economische speerpunten niet een duidelijke positie kan of wil geven. We willen graag van GS een toezegging dat op deze punten in het vervolgvoorstel nader wordt ingegaan.” 

Fotobron: Technisch Weekblad