Vitale Gelderse economie

In het kader van het Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid is er in de PS-vergadering van 11 april 2018 een debat over het boek "Samenscholing geboden" gehouden. De VVD heeft bij monde van VVD Statenlid René Westra de volgende inbreng geleverd. Met D66, PvdA en CDA is een motie ingediend, die door Provinciale Staten is aangenomen. 

“De economische ontwikkelingen van Nederland zien er gunstig uit. Na jaren van zorgen trekt de economie weer aan. Gelukkig ook in Gelderland. 
Het is belangrijk om dit vol te houden. Of beter, om de randvoorwaarden te scheppen dat over 10 à 15 jaar de Gelderse economie vitaal blijft! Daarvoor is een toegesneden onderwijs- en arbeidsmarktbeleid cruciaal. Immers, willen we een sterke economie behouden met voldoende werkgelegenheid voor iedereen. Dan moet het voor bedrijven en instellingen interessant zijn om in Gelderland te blijven of om zich hier te willen vestigen. Om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen, moet er voldoende gekwalificeerd aanbod zijn.


Het debatverzoek biedt een goed aangrijpingspunt om hierover van gedachten te wisselen. Het boek "Samenscholing geboden" is een caleidoscoop aan beelden over dit thema. Het bevat niet een conceptueel kader of een routekaart, die we direct al zouden kunnen gebruiken. Daarom is het goed het college te vragen hierop te reflecteren.

 

Graag plaats ik twee opmerkingen:

1.     Voor de VVD is het essentieel dat er met de economische partners en onderwijsinstellingen een strategisch Gelders Onderwijs- en Arbeidsmarktprogramma komt met daarin afspraken over een effectieve afstemming tussen vraag en aanbod van onderwijs op (v)MBO, HBO- en WO-niveau. Dit programma dient zeker gericht te zijn op techniek en zorg. Daarnaast moet het uitgaan van de onderwijskundige uitgangspunten van doorlopende leerlijnen en van een 'leven lang leren'. Voor bedrijven is het belangrijk dat medewerkers continu bijgeschoold kunnen worden. De VVD is blij dat dit punt zo onverkort in de motie is opgenomen.

 

2.     Een aspect van de motie willen we hier belichten: het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie (volgens antwoorden van GS 60.000 in Gelderland) is schrikbarend hoog. Het is belangrijk te bekijken hoe we dit het beste kunnen terugdringen. Over het algemeen betekent het niet hebben van een startkwalificatie een slechtere uitgangspositie op de arbeidsmarkt en minder perspectief voor de toekomst. Terwijl we juist jongeren een zo goed mogelijk perspectief moeten bieden. Dat is goed voor hen, voor de Gelderse economie en het verhoogt de drempel om verzeilt te raken in de criminaliteit.


De VVD heeft als mede-indiener hoge verwachtingen van deze brede motie. We hopen dan ook op een breed draagvlak voor de genoemde punten.”