VVD ondersteunt klimaatinitiatief en wil werken aan vervolgstappen

Inbreng van VVD Statenlid René Westra tijdens de Statenvergadering van 7 maart 2018: "Anderhalf jaar geleden is binnen de Staten gestart met het denken over een Gelders Klimaatinitiatief. Vrijwel Staten-breed is gewerkt aan dit initiatief. De VVD is blij hieraan een bijdrage te hebben mogen leveren.

Het voorliggende Klimaatinitiatief mag er zijn: ambitieus, betreft alle kerntaken en is gericht op concrete resultaten. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we dit niet alleen kunnen doen. Met dit plan willen we kaderstellend zijn, voor onszelf, maar ook voor samenwerkingspartners binnen onze provincie en straks voor de REKS’en. De VVD is verheugd te vernemen dat het College ook deze benadering is toegedaan.

De VVD staat voor aanpakken. Vandaar ook dat wij erg blij zijn met de nadruk op concrete projecten in dit initiatief. Pas dan gaan we vaart maken. Zonder concrete projecten blijft het bij praten. Dat is niet de bedoeling van de initiatiefnemers.
   

Met het GEA is een belangrijk platform van Gelderse bedrijven, instellingen en overheden neergezet. Het recente congres in Nijmegen liet zien welke energie er in de provincie is om aan de slag te gaan. De VVD onderkent het belang van het GEA, maar is wel van mening dat het GEA niet een wereld op zich zelf moet worden en vooral het sturend vermogen van de provincie moet versterken. We horen graag van GS hoe zij dat ziet.

Een blijvend punt van aandacht is draagvlak. Wil ons Klimaatinitiatief slagen -en wil überhaupt klimaatbeleid slagen-
 is draagvlag in de samenleving noodzakelijk. Van GS vernemen we graag wat zij in het verlengde van dit Klimaatinitiatief aan mogelijkheden ziet om dit draagvlak te vergroten.

De VVD ziet dit Klimaatinitiatief vooral als een start van een impuls en niet als een eindpunt van denken. Graag spreken we in de commissie verder over concrete projecten. Daarbij denkt de VVD onder meer aan de kansen voor Gelderse bedrijven en kennisinstellingen om het gebruik van waterstof, bij voorkeur groene waterstof, te stimuleren. Als we willen werken aan een duurzame toekomst kan waterstof niet ontbreken.

Ik merk dat het Klimaatinitiatief inspireert tot nieuwe gedachten en uitdagingen. Laten we dit Klimaatinitiatief vandaag als Staten zo breed mogelijk ondersteunen
  en vervolgens gaan werken aan vervolgstappen."