VVD wil zorgvuldige besluitvorming rondom Airport Lelystad

Samenvatting inbreng VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude in Provinciale Statenvergadering d.d. 13 december 2017:

"Wat deed de VVD eigenlijk toen in juni de ontwikkeling van vliegveld Lelystad naar AirPort Lelystad voor Gelderland 3 nadelige effecten bleek te hebben, namelijk:

1. De herindeling van het luchtruim laat langer op zich wachten dus de vliegtuigen vliegen tussen 1800 en 2800 meter hoogte. Dit levert overlast op;

2. De aansluit routes zijn tot de herindeling suboptimaal en zijn niet besproken;

3. Teuge zal met deze aansluit routes een bedrijfsmatig cruciaal deel van de activiteiten verliezen.


Wat deed VVD Gelderland?

1. Wij stelden in juli vragen aan Gedeputeerde Staten met als doel in beeld te krijgen wat er tot die tijd door de Gelderse bestuurders gedaan is en wat zij zullen doen. GS heeft deze informatie opgezocht en op haar site ruimte voor informatie ingericht. Dat is mooi en transparant. Bedankt.

2. Wij deden dit najaar een debatverzoek om te vernemen hoe GS tot dan toe gevaren was in Den Haag. Een cruciaal moment. Immers de Tweede Kamer had hoorzittingen gehouden en zou het debat aangaan. Een uitgelezen kans dus om de leden van de TK mee te geven hoe wij in Gelderland graag zien, wat de uitkomst wordt.

3. En zoals toegezegd in ons genoemde debat: ik heb namens de VVD fractie niet stil gezeten richting onze Haagse en lokale Gelderse collega volksvertegenwoordigers en ook niet richting bezorgde inwoners en ondernemers net als andere bestuurders. Mede daardoor werden in de TK 6 moties ingediend en aangenomen.

Voor de VVD was de  motie van VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser met de volgende 3 elementen het meest cruciaal:

A         Lelystad tot de herindeling niet door laten groeien dan tot 10.000 vluchten

B          geluid en uitstoot blijvend monitoren en streven deze blijvend te optimaliseren

C          Betrekken van bestuurders, bewoners en ondernemers.

En wat was al die tijd de rode draad van VVD Gelderland?

1. Wij staan voor een betrouwbare overheid. Wij accepteerden dat Lelystad open zal gaan in 2019. Dat luchtvaartbesluit ligt er en de procedure is tot aan de Raad van Staten uitgebreid doorlopen. De komende weken zal blijken of dit inderdaad op voldoende deugdelijke gronden is gebeurd. En ook betrouwbaar voor de ondernemers, die al investeren of inmiddels vastomlijnde plannen hebben op basis van het luchthavenbesluit.

2. En wij staan voor een overheid, die transparant is en betrokkenen meeneemt.

3. Wij staan ook voor een overheid, die ervoor zorgt dat de Gelderse cargo-afhandeling tijdig en efficiënt gebeurd. Nederland is bijvoorbeeld de tweede exporterende mogendheid van landbouwproducten ter wereld en dat zijn ook Gelderse producten.

4. Een overheid, die kansen voor werkgelegenheid niet onbenut laat. En die kansen liggen er zeker aan de westrand van de Veluwe. Tegelijk moeten wij de werkgelegenheid in de recreatieve sector op de Veluwe behouden.

5. Ook wij willen dat onze Gelderse inwoners zo aangenaam en gezond mogelijk wonen. Dus moeten de vluchten zo snel zo hoog mogelijk. Zo snel zo hoog mogelijk. Dat geeft minder geluidshinder en fijnstofproblematiek. Dat geeft een beter welzijn.

De VVD stond er vervolgens achter om als Gelderse Provinciale Staten even pas op de plaats te maken. Immers er zijn onderzoeken uit gezet, er liep een internetconsultatie en een nieuwe minister was aangetreden. Een minister die direct in gesprek is gegaan met verontruste inwoners en bestuurders. Onze inwoners en lokale bestuurders maken daar, net als bij ons, terecht duidelijk dat zij niet blij zijn met deze uitkomst en al helemaal niet met de mate waarin zij meegenomen zijn. Dit proces is niet goed verlopen. Alles wat fout kon gaan, ging fout.

 

Zo zit ik een maandagavond in een Apeldoornse zaal vol Gelderse bestuurders en dan blijken er omwille van het optimaliseren van de routes plots over Ede, twee routes getekend te zijn. Over een dichtbevolkte kern met bovendien een enorme groeipotentie voor bedrijvigheid en woningen en die ligt nu juist daar waar de routes bedacht zijn. Niemand wist van iets.

Dat geldt ongetwijfeld ook voor de bestuurders in de Steden Driehoek bij de onverwachte mededeling in de krant deze maand dat in het kader van de optimalisering de wachtruimte bij Steenwijk op 1800m verlegd wordt naar het gebied bij Lochem op 2800m.

 

En er kan nog meer komen. Immers wij wachten nog steeds op de uitkomsten van de onderzoeken, suggesties en het standpunt. Terecht dat ons college deze week een oproep doet aan Den Haag om eerst alles te overzien en dan pas te beslissen over Lelystad. De VVD-fractie in de Staten is het daar mee eens.


De VVD verzoekt het college nog eens klip en klaar duidelijk te maken waar we staan als Gelderland en wat voor onze provincie de randvoorwaarden zijn voor de opening van AirPort Lelystad. Tot slot wil de VVD duidelijk uitspreken dat zij naast de lusten van het vliegen, ook de lasten accepteert. Want vliegen betekent behoud van welvaart.

 

Tweede termijn

Gehoord de collega Statenleden en het college van GS wil ik in aanvulling op de eerste termijn, benadrukken dat wij dit debat wat ontijdig vinden. Deze maand nog zal de minister met de TK in debat zijn over de MER en zullen naar verwachting ook aangedragen oplossingen in de internetconsultatie beoordeeld zijn. Wij mogen ook verwachten dat de minister daarna met een helder standpunt naar buiten komt.


Tot slot

De VVD zal zodra deze feiten op tafel liggen en deze nieuwe inzichten geven, wederom voorstellen te debatteren over de gevolgen van AirPort Lelystad. En ja na een debat kan het zijn dat wij ons standpunt heroverwegen..."

———