VVD wil scherpe kaders voor Faunabeleid

In de commissie RLW werd gisteravond het faunabeleid van de provincie Gelderland besproken. Namens de VVD voerde Statenlid Bastiaan Meerburg het woord. Hij gaf aan dat uit werkbezoeken en uit de 'ronde tafel-sessie' over faunabeheer duidelijk is gebleken dat er veel belangen spelen bij faunabeheer, onder meer over thema's als landbouwschade, houtproductie, verkeersveiligheid en wildzichtbaarheid.

Meerburg wees erop dat het belangrijk is dat de vertegenwoordigers van verschillende partijen in de FaunaBeheerEenheid (FBE) deze belangen samen afwegen en omzetten in goede afspraken over de reductie van de wildstand: er is behoefte aan een planmatige aanpak. Hij gaf ook aan dat het belangrijk is dat vervolgens deze afspraken ook worden nagekomen, want dat gebeurt tot nog toe niet altijd. 
Tussen de vele jagers die zich vrijwillig inzetten en goed hun best doen om zich aan de gemaakte afspraken te houden, zit nu soms een rotte appel. Op dit moment zijn er geen sancties op het niet realiseren van de reductie van de wildstand.

Meerburg gaf richting GS aan dat het een idee kan zijn om een deel van de rekening van de wildschade in zulke gevallen bij de falende jachthouder neer te leggen, als inderdaad blijkt dat er een wanprestatie wordt geleverd. Ook kan wat hem betreft de inzet van vliegende teams (een groep jagers die het veld van een falende jachthouder gezamenlijk aanpakt om zo de wildstand alsnog te reduceren) tot de mogelijkheden behoren.


Voorts pleitte Meerburg voor eerlijkere vergoedingen voor grondeigenaren die te lijden hebben onder de aanwezigheid van wild. Naast de afspraken over ganzenschade, zijn ook goede schaderegelingen voor bijvoorbeeld edelherten en dassen dringend gewenst. Meerburg was blij met de toezegging die gedeputeerde Van Dijk namens het College van Gedeputeerde Staten deed om het behandelbedrag voor faunaschade te gaan omvormen naar een statiegeldregeling. De VVD heeft zich hiervoor steeds sterk ingezet en naar het nu lijkt met succes.

Met betrekking tot de bescherming van soorten wil Meerburg dat de bijzondere status van de steenmarter wordt opgeheven vanwege alle schade die deze dieren in de provincie veroorzaken (bijv. aan auto's). Volgens hem is het belangrijk dat de dieren, met uitzondering van de zoogperiode, kunnen worden gevangen en verplaatst. Middelen hiervoor zouden kastvallen, vangkooien en vangstokken moeten zijn. Ook moeten er meer mogelijkheden komen om het beheer van de ganzenpopulatie beter mogelijk te maken. Andere soorten hebben juist wat meer bescherming nodig, dan gaat het bijvoorbeeld over kleine marterachtigen, zoals de wezel, hermelijn en bunzing.


Fotobron: http://www.wbegendringen-bergh.nl