Is er een weg naar Wageningen?

VVD Statenlid Anja Prins: “De provincie heeft al vele jaren geld beschikbaar voor een nieuwe weg omdat het versterken van de bereikbaarheid van Wageningen van groot belang is voor de regionale economische ontwikkeling in Foodvalley. De Wageningse Universiteit is van belang voor de regio maar ook van nationale en internationale betekenis. Hetgeen natuurlijk ook onderbouwd wordt door de toppositie van de Wur internationaal. Concentratie en vestiging van grote spelers in en rondom de campus geeft aan dat er sprake is van een krachtige ontwikkeling en dat vraagt om een voortvarende aanpak.”

 

De uitvoering is lange tijd bij de gemeente Wageningen neergelegd, vele varianten hebben op de tekentafel gelegen. In 2015 heeft het college van Wageningen uitgesproken dat er binnen een aantal maanden wel een oplossing zou komen. Anja Prins: "Uiteindelijk had het college aldaar een oplossing gezocht in een weg waar naar verwachting ook de provincie zich wel in zou kunnen vinden. Tot onze verbazing heeft echter de raad in al haar wijsheid een nieuwe variant die niet was doorgerekend en ook niet eerder was besproken met de klankbord groep, voorgesteld. Een oplossing die grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de universiteit zonder dat deze met de universiteit eerder was besproken".

 

Anja Prins: “Om nu verdere vertraging in het proces te voorkomen vinden wij het een goede zaak dat de provincie de regie nu heeft overgenomen; het gaat immers om een regionaal belang. Doordat het inpassingsplan ook de niet doorgerekende variant van de raad meeneemt in de MER krijgt ook deze een zorgvuldige afweging maar kunnen we wel snelheid maken. Wij steunen dan ook het voornemen van de provincie om tot een inpassingsplan te komen met daarin het oorspronkelijke voorstel van B&W; het meest kansrijke voorstel. Ook in de midterm review hebben wij het college gevraagd om versnellingsacties, "tempo tempo" wat de VVD betreft."

 

Anja Prins: “Los van dit inpassingsplan is het ook van belang dat we blijven werken aan alternatieven waaronder de fiets en OV en wellicht kan de provincie hier een stimulerende rol vervullen. Een voorbeeld hiervan is het besluit deze week in de Gebiedsopgave binnen de Stedendriehoek en de regio Arnhem-Nijmegen; daar wordt gewerkt aan slimme mobiliteit en de bevordering van het samen reizen."


Tijdens de Satenvergadering vandaag is een motie ingediend die u als bijlage aantreft en waarvan u onderstaand het verzoek vindt. De motie is ingediend door PvdA, CDA, D66, SGP en VVD en vandaag aangenomen.

 

Verzoeken GS derhalve

-       De Notitie Reikwijdte en Detailniveau met Provinciale Staten te bespreken en daarin de resultaten van de eerdere onderzoeken naar de varianten die in het proces zijn afgevallen naast elkaar op een rij te zetten;

-       Aan te sluiten bij het mobiliteitsconvenant waartoe de gemeenteraad van Wageningen oproept;

-       Alternatieve vormen van vervoer, waaronder fiets, OV en vormen van slimme mobiliteit en samen reizen te stimuleren en daarover met de gemeente en regio in gesprek te gaan;

-       Om met betrekking tot de inpassing van de weg

-       Ervoor zorg te dragen dat de weg alsnog met zoveel mogelijk draagvlak van de gemeente en betrokken partijen wordt ingepast;

-       Dat er compenserende groene maatregelen worden genomen die de negatieve impact op de woonomgeving, het milieu en de natuur verminderen;

-       Om bij de besluitvorming over de inpassing van de weg in te gaan op de wijze waarop tegemoet wordt gekomen aan bovengenoemde punten.