Gelderse VVD volgt aansluitroutes Lelystad Airport op de voet

© Omroep Gelderland

Op 22 juli jl. stelde VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude schriftelijke vragen (zie onderstaande bijlage) aan het Gelderse College van Gedeputeerde Staten over de ontwerp aansluitroutes voor Lelystad Airport en de consequenties daarvan voor Gelderland, o.a. in relatie tot Teuge. Dit was de inleidende tekst:

"Overziend de niet ophoudende nieuwe informatiestromen, zoals de brief aan de Tweede Kamer
van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mevrouw Dijksma d.d. 21 juli jl. (zie bijgaand),
 de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de vragen van de Statenleden Jeurink (PvdA) en Vliegenthart-Goedhart, het nieuwsbericht op de website en de artikelen in regionale dagbladen rond de toekomstige (hoogte van de) vliegroutes naar en van Lelystad Airport in de afgelopen weken, wordt het steeds ondoorzichtiger waar wij in Oost Nederland en meer specifiek, in Gelderland staan. Wat de daadwerkelijke effecten zijn op korte en lange termijn voor zowel het economische- als het woonklimaat. Wat onze mogelijkheden nog zijn om het besluit te beïnvloeden.

En om te beginnen hoe dit proces rond deze grote ontwikkeling feitelijk verlopen is.
Van onze zijde is sprake van bestuurlijke continuïteit. Gedeputeerde Meijers behartigt sedert 2012
de belangen van het luchtvaartbeleid in Gelderland. En daarmee is het voor Gedeputeerde Staten mogelijk een goed overzicht te geven van de bestuurlijke handelingen in aanloop naar het besluit van 2014, de inzichten die daarna gegeven zijn en de besluiten die nu voorliggen."

Op 22 augustus jl. stuurde het College de antwoorden met daarbij de brief aan de heer Alders waarin de reactie van de provincie is verwerkt op het concept-advies rapport Lelystad Airport. Zie onderstaand. 

De VVD blijft dit proces op de voet volgen. Voor vragen kunt u contact opnemen met VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude per mail: cc.vanderwoude@gmail.com.