Meerburg VVD: "Sloop geeft hoop"

© www.marcelvandenbergh.com

Op 1 maart werd in Provinciale Staten van Gelderland gesproken over de actualisatie van de Omgevingsvisie. Voor de VVD een mooi moment om bij monde van woordvoerder Bastiaan Meerburg te wijzen op de kern van deze visie: vertrouwen geven aan gemeenten voor wat betreft de ruimtelijke ordening en niet alles vanuit Arnhem willen dichtregelen. Belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie vormt het Plussenbeleid, waarmee aan uitbreidende agrariërs meer ruimte wordt gegeven in ruil voor extra aandacht voor dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing.

Maar de allerbelangrijkste ontwikkeling van het Plussenbeleid, volgens Meerburg, is dat via slopen van voormalige agrarische bebouwing (VAB) een begin wordt gemaakt met het verbeteren van de leefomgeving. Dit is belangrijk omdat de verwachting is dat in 2030 in Gelderland 6 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing leegstaat en het onmogelijk is om dat allemaal te herbestemmen.


"Sloop geeft hoop", aldus Meerburg. Sloop zorgt voor een betere leefomgeving voor de inwoners, gaat de verrommeling van het landschap tegen, en zorgt ervoor dat de ondermijnende criminaliteit in de kern wordt aangepakt omdat verkrotting en verloedering geen kans krijgen.

Meerburg stelde dat opname van sloop in het Plussenbeleid een eerste stap is naar de transitie voor al het leegstaande zakelijk onroerend goed in Gelderland. Want ook stallen en schuren zijn immers zakelijk onroerend goed, net als kantoren of winkels. 
Maar voor sloop is geld nodig, veel geld. In totaal wordt in Gelderland geschat dat het bij VAB om zo'n 110 miljoen euro gaat. Door het opnemen van sloop als plus in het Plussenbeleid krijgt de agrarische sector zelf de mogelijkheid om te investeren in nieuwbouw en tegelijkertijd de verloedering op het platteland tegen te gaan. En daarbij helpt iedere euro die door de sector zelf wordt ingebracht. De agrarische sector is in dit opzicht een lichtend voorbeeld voor bijvoorbeeld de kantoren-markt. "De VVD vindt dit beleid een prima ontwikkeling en een goede stap voor Gelderland", besluit Meerburg.