Wat gaat u kiezen?

Vrijheid is ook eigen keuzes kunnen maken. De landelijke verkiezingen staan voor de deur  en natuurlijk gaan we u vragen op de VVD te stemmen.

Maar er zijn meer keuzes te maken, zo discussiëren wij hier in de provincie over investeringen o.a.  in mobiliteit. Voor ons is daar geen discussie voor nodig, investeren in bereikbaarheid geeft een goede leefbaarheid en u de mogelijkheid om makkelijk  van A naar B te komen.

Bijdragen van Rijk en provincie
In het coalitieakkoord zijn ambities en doelen geformuleerd. Zo zijn het knooppunt Bankhoef en de
  A1/A30 in het coalitieakkoord opgenomen. Het Rijk heeft nu voor de A1/A30, 10 miljoen gereserveerd. Op korte termijn zal de provincie een besluit nemen over de provinciale bijdrage.

Investeren in uitbreiding wegennet
Binnenkort komt ook de wegennetvisie op de provinciale agenda. Wat de VVD betreft zal er ook in de toekomst meer geïnvesteerd moeten worden in de uitbreidingen van het wegennet.
  File meldingen zijn er dagelijks ook het provinciale wegennet staat onder druk.

Zelfrijdende voertuigen brengen veel voordelen
Onlangs is er door The Boston Consulting Group
  een impactanalyse gemaakt voor zelfrijdende voertuigen. Dit kunnen auto’s , taxi’s of zelfrijdende busjes zijn. Naar verwachting zal er een besparing zijn op  verzekeringskosten en brandstof verbruik. De verwachting is dat 30 tot 50% van de verkeersdeelnemers in 2040 gebruik zal maken van een dergelijk vervoermiddel. Het rapport geeft een richting toekomst perspectief over de effecten van zelfsturende auto’s met een prognose naar 2040. De verwachting is dat het gemak van meer ondersteuning (nu zijn er al auto’s met rijstrook ondersteuning en automatisch inparkeren en remmen)  een aanzienlijke groei  zal betekenen van de mobiliteitsbehoefte.


Keuze vrijheid is belangrijk
Als het
 autorijden eenvoudiger en veiliger wordt zal men eerder kiezen voor mobiliteit.

Het is ook een middel om mensen meer in contact te laten komen met anderen. Moeten wij mensen belemmeren in de tijdstippen en de wijze waarom men zich wil verplaatsen? Wij denken van niet: keuze vrijheid blijft belangrijk. Straks zal de auto erg duurzaam zijn en nu al is de uitstoot van de moderne auto lager dan van de gemiddelde stadsbus en zeker  t.o.v. een oude scooter of brommer. In Gelderland rijden er ook nog veel treinen op Rode Diesel, een milieu belastende brandstof.

Auto pesten...
Waarom willen sommige partijen dan zo graag de auto pesten en u verplichten om alleen op bepaalde tijden te reizen of liever zien ze dat u thuis blijft? Duurzaamheid of leefbaarheid kan in de toekomst geen argument meer zijn. Ook voor kwetsbare groepen (mensen die slecht ter been zijn of mensen zonder rijbewijs) komt vervoer van deur tot deur tegen lagere kosten dan huidig openbaar vervoer en met minder overstappen binnen bereik.


Nu beslissen voor de lange termijn

Willen wij klaar zijn voor de toekomst dan zijn extra investeringen in wegen noodzakelijk.  Een besluit vandaag betekent geen aanleg morgen. Verkeersinfrastructuur is lange termijnbeleid. Bij het rijk praat men nu al over investeringen na 2028.

Ook in Gelderland worden nu projecten uitgevoerd waarover al in de vorige coalitieperiode is beslist.

VVD wil vaart maken
De VVD wil vaart maken met uitvoering van het coalitieakkoord en ook ruimte maken om mee te investeren in bovenregionale wensen zoals de verbreding van de A1 en de A15. Ook zal de aanpak voor de A28 op de Rijksagenda moeten komen.
Tevens is de aanleg van een aantal rondwegen noodzakelijk om de verkeersstroom  door  woonwijken te beperken en de leefbaarheid te verhogen.


Andere partijen overtuigen

Van belang is het andere partijen te overtuigen dat investeren in wegen noodzakelijk is en blijft! Voor de VVD zijn investeringen in fietspaden, openbaar vervoer en wegen nodig! Vervoer van deur naar deur. 
Van belang is dat ook ú de juiste keuzes maakt en dat we ook na maart ons huidige beleid samen met het Rijk kunnen blijven continueren.