Waterschap Rivierenland

De VVD is deze periode met 3 personen vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, te weten Henri Mulder, Andries van der Netten van Stigt en Peter van den Bosch (zie foto en contactgegevens) De fractie houdt zich intensief bezig met de kerntaken van het Waterschap. De focus zal daarnaast liggen op een financieel verantwoord beleid waarbij de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk moeten blijven. Zie daartoe ook het VERKIEZINGSPROGRAMMA dat u onderstaand als bijlage aantreft. Wat zijn de taken van het Waterschap? Lees meer.

De VVD in Waterschap Rivierenland
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft de naam College van Dijkgraaf en Heemraden. Voorzitter van het College van Dijkgraaf en Heemraden is de door de Kroon benoemde Dijkgraaf. De Waterschappen kennen een monistisch stelsel, dus de DB leden worden uit het AB gekozen. Op 18 maart 2015 vonden de laatste verkiezingen plaats. 

VVD samen met AWP
In de vorige periode vormde de VVD samen met de Algemene Waterschapspartij (AWP) één gezamenlijke fractie. Namens deze fractie nam René Cruijssen (AWP) deel aan het college met als portefeuille Waterveiligheid. Naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen zijn op 26 maart 2015 als ingezetenen voor de VVD benoemd: Henri Mulder, Peter van den Bosch en Andries van der Netten van Stigt.

4 Zetels, inclusief AWP
Ook in deze bestuursperiode vormt de VVD samen met de AWP één gezamenlijke fractie. De AWP heeft 1 zetel behaald bij de verkiezingen van 18 maart jl. Samen met de AWP, waar René Cruijssen inmiddels is opgevolgd door Stefan Daamen, heeft onze gezamenlijke fractie 4 zetels.

Recente ontwikkelingen
In het Regeerakkoord van het huidige Kabinet is de basis voor een Nationaal Bestuurs Akkoord Water gelegd. Daarin is vastgelegd dat de waterschappen taken van het rijk en de provincies overnemen. Dit betreft 50% van de kosten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het rijk en meestal ook de uitvoering en de muskusrattenbestrijding van de provincies. Hier zijn dus extra kosten aan verbonden. Deze worden grotendeels gedekt door kostenefficiënter te werken Daarvoor optimaliseren waterschappen bijvoorbeeld de genoemde afvalwaterwaterketen. De kern daarvan is een projectmatige aanpak van de verwerking van afvalwater van de toiletpot tot en met het zuiveren. En door in de zuiveringsinstallatie innovatief om te gaan met de energie en afvalstoffen die daarbij vrijkomen. Dit alles vraagt wel om een intensievere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. 

Wat is een waterschap?
Nederland is anno 2015 een internationaal georiënteerd land met belangrijke zeehavens en een strategische ligging aan de delta van grote Europese rivieren en met een hoge bevolkingsdichtheid. Dat brengt welvaart. Er is ook een eeuwenoude keerzijde van deze ligging: Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Zonder rivierdijken en zeeweringen zou ons land voor de helft onder water komen te staan. Amersfoort zou aan zee komen te liggen. Zonder gemalen zou het land te drassig zijn. Om dit te voorkomen zijn in Nederland waterschappen opgericht. Deze hebben ook als taak de waterzuivering. Zonder deze zuivering loopt de volksgezondheid risico. 

Taken waterschappen
Waterschappen houden zich niet bezig met drinkwater. Daar zijn aparte bedrijven voor. 
De waterschappen hebben als belangrijk kenmerk dat ze zelf belastingen mogen heffen. Het budget voor schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en de veiligheid van de dijken, kan en mag niet worden besteed aan andere zaken. Daarom is een doelheffing ingesteld voor deze drie kerntaken, te weten:  schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Onderstaand nog een opsomming van de taken.

  • Veilige kades en dijken; 
  • Schoon en voldoende oppervlaktewater, met het juiste grondwaterpeil; 
  • Zuiveren van afvalwater.
  • Riolering van gemeenten, omdat dit de toeleverancier is van vuil water dat de waterschappen weer schoon maken;
  • Recreatief medegebruik van het water en de dijken.
  • De zogenaamde KRW maatregelen, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en natte ecologische verbindingszones.
  • Naast afvoeren van water in natte tijden, ook bergen van water voor droge tijden.
De ontstaansgeschiedenis van waterschap Rivierenland
Sinds het ontstaan van de waterschappen in de Middeleeuwen is er een voortdurende opschaling geweest. In 1952 telde Nederland nog circa 2.500 waterschappen, waarvan er nu nog 23 waterschappen over zijn. Het waterschap Rivierenland is op 1 januari 2002 ontstaan uit een fusie van vijf waterschappen, te weten Polderdistrict BetuwePolderdistrict Groot Maas en WaalPolderdistrict Tieler- en CulemborgerwaardenWaterschap van de Linge en het Zuiveringsschap Rivierenland. Daarna zijn hier op 1 januari 2005 het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch aan toegevoegd. 

Geografische beschrijving
De bestuurlijke grenzen van waterschappen volgen sedert hun ontstaan veelal de stroomgebieden van de rivieren en alle wateren die daar op uit komen. Die gebieden vallen daardoor niet samen met die van de provincies. En dit geldt ook voor het waterschap Rivierenland dat voor het grootste deel in Gelderland ligt maar ook in de provincies Zuid-Holland, Noord Brabant en Utrecht.
Waterschap Rivierenland heeft een oppervlak van in totaal 201.000 ha, omvat 36 gemeenten met  950.000 inwoners. Het waterschap heeft 1.070 km dijken, 7.000 km watergangen, 39 rioolwaterzuiveringsinstallaties en 538 km persleidingen in beheer. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft het waterschap ook de taak om in total  575 km wegen en fietspaden te onderhouden

Een belangrijk uitgangspunt voor waterschappen is de bekende trits: Belang-betaling-zeggenschap. Dat houdt in dat de waterschappen worden bestuurd door degenen die er belang bij hebben en er aan meebetalen.

Op dit moment zijn dat voor het Waterschap Rivierenland 22 volksvertegenwoordigers (ingezetenen), die iedere vier jaar gekozen worden. En daarnaast  vertegenwoordigers namens specifieke belangen, te weten: Agrariërs, Bedrijven en Natuurorganisaties. Deze drie hebben zogenaamde geborgde zetels, momenteel samen 8 van de 30. Deze 30 vertegenwoordigers vormen samen het Algemeen Bestuur
Zie ook het onderstaande overzicht.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland is als volgt samengesteld:
De categorie *Ingezetenen is samengesteld uit de volgende politieke partijen /fracties: 

Ongebouwd 

  4

Bedrijfsgebouwd

  3

Natuurterreinen

  1

Ingezetenen*

22

Totaal

30

CDA

4

VVD/AWP

4

SGP/CU

4

Water Natuurlijk

3

PvdA

3

Lokale Regiobelangen Rivierenland

2

Partij voor de Dieren

1

50+

1.

BRON DEELS: http://www.waterschaprivierenland.nl/