• VVD wil Gelderse lobby voor Ondermijningsfonds

  08 december − De Gelderse VVD wil dat de provincie Gelderland actief lobbyt bij het Rijk om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De liberalen reageren daarmee op de actieve lobby die de provincie Noord-Brabant is gestart. Statenlid Frederik Peters: “Het lijkt nu te veel alsof het een probleem is van alleen Zuid-Nederland, terwijl we ook in Gelderland dagelijks worden geconfronteerd met deze vorm van harde criminaliteit”. De liberalen vinden het daarnaast belangrijk dat het thema meer bespreekbaar word gemaakt. Lees verder

 • VVD wil aandacht voor transportcriminaliteit

  04 december − Al in 2007 heeft VVD Gelderland aandacht gevraagd voor de transportcriminaliteit. De schade voor het bedrijfsleven als gevolg van die criminaliteit was toen namelijk schrikbarend toegenomen. De waarde van de gestolen goederen wordt door verzekeraars inmiddels geschat op 350 miljoen euro! Om dan nog maar niet te spreken over de schade aan voertuigen, het verlies aan bedrijfstijd en de gevolgen van fysiek geweld. VVD Statenlid Anja Prins: "Mooi is dan ook het recente bericht dat de parkeerplaats voor vrachtwagens langs de A12 bij Duiven nu is aangelegd. De beveiligde parking met plek voor ruim 200 vrachtwagens is in november open gegaan". Lees verder

 • Gevarieerd en geslaagd werkbezoek aan Nijkerk- Hoevelaken

  23 november − Zaterdag 18 november jl. bracht de VVD Statenfractie Gelderland samen met VVD-Gedeputeerde Conny Bieze een werkbezoek aan Nijkerk. VVD Statenlid Anja Prins: "Na een hartelijke ontvangst zijn we met een bus door het gebied gaan rijden. Uiteraard was ik zelf ook via de N301 gekomen; een provinciale weg die dwars door Nijkerk loopt en waar het iedere ochtend en avond vaststaat. Behalve over mobiliteits-vraagstukken, is er ook gesproken over woningbouw en is er een bezoek gebracht aan het mooie, in aanbouw zijnde zwembad. Kortom het was een gevarieerd en geslaagd werkbezoek". Lees verder

 • “Wat zijn gevolgen landelijke vrachtwagentol voor tolheffing A15?”

  © A15, bron: Rijkswaterstaat

  10 november − Deze krantenkop stond in de Gelderlander van 9 november jl. Dit was naar aanleiding van vragen van de VVD over het onderdeel in het Regeerakkoord waar gesproken wordt over een landelijke heffing voor vrachtwagens. In de berekening voor tol van personenauto’s en vrachtwagens die straks betaald moet worden voor het gebruiken van de A15 tussen knooppunt Ressen en Zevenaar, is er rekening mee gehouden dat een deel van de gebruikers blijft omrijden om tol te vermijden. Als dit deel te groot wordt zal het onderliggend wegennet, dat nu al overbelast is, dit niet kunnen verwerken. Lees verder

 • Begroting 2018: het gaat om resultaten!

  © Statenzaal Huis der ...

  10 november − "De Gelderse economie is in het coalitieakkoord voorzien van drie speerpunten. Deze maken het mogelijk om een helder economisch profiel te scheppen. Duidelijke speerpunten bieden focus en dat maakt kiezen gemakkelijker. Wat doen we wel en wat doen we niet. Zo simpel is het dus. De VVD kiest voor duidelijkheid, focus en beslissen!", aldus VVD Fractievoorzitter Hans de Haan tijdens de behandeling van de Gelderse Begroting 2018 in de Statenvergadering op 8 november jl. De complete bijdrage treft u aan als bijlage. Lees verder

 • Achterhoekse kernkwaliteiten ook internationaal (h)erkend

  09 november − Op 1 november 2017 bezocht de –bijna volledige- VVD-fractie van Provinciale Staten van Gelderland de Achterhoek. De fractie werd op het Gemeentekantoor van Winterswijk ontvangen door wethouder Gert-Jan te Gronde (VVD) met enkele ambtenaren en de VVD-fractie van Winterswijk. In de ochtend stond de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en de Duitse taal op het programma. Het belang van de Duitse taal in het onderwijs werd helder uiteengezet. In de middag werden indrukwekkende bedrijfsbezoeken afgelegd aan Sorba Projects (zie foto's) en Hittech Bihca (precisieonderdelen). Lees verder

 • VVD pleit voor duurzaam Openbaar Vervoer

  08 november − De komende jaren zullen de concessies in het openbaar vervoer vernieuwd worden. Provinciale Staten zal hiervoor een Nota van Uitgangspunten vaststellen. De VVD wil dat duurzaamheid en emissiereductie leidend gaan zijn bij het uitgeven van de concessies. Lees verder

 • Verbeteren toegangsweg naar Nationaal Park De Hoge Veluwe

  08 november − Het Nationale Park de Hoge Veluwe is druk bezocht, jaarlijks komen er 600.000 bezoekers. Het park is met het museum en het beeldenpark (een van de grootste van Europa) en de vele natuur aantrekkelijk. VVD Statenlid Anja Prins: “Vanwege de hoge bezoekersaantallen, is het van essentieel belang dat het park goed bereikbaar is. Een van de huidige toegangswegen richting het Nationaal Park De Hoge Veluwe, loopt via het dorp Otterlo. In het kader van bereikbaarheid én veiligheid moeten verbeteringen worden doorgevoerd”. Lees verder

 • Ook boeren op de Veluwe moeten volgens VVD kunnen "scheuren"

  © Veeteelt

  07 november − Bij het lezen van de titel van dit artikel denkt u misschien aan hardrijden, maar scheuren bij boeren slaat op een belangrijk onderdeel van de grondbewerking. Scheuren is het opentrekken van de grasmat, wat belangrijk is voor de grasmatvernieuwing. Onlangs is naar aanleiding van een beroepsprocedure bij de Raad van State een wijziging opgetreden van het definitieve aanwijzingsbesluit van het Natura2000-gebied 'Veluwe' en dit heeft negatieve gevolgen voor de agrarische grondgebruikers. VVD-statenlid Bastiaan Meerburg heeft vragen gesteld aan het College van GS (zie bijlage) met als doel druk uit te oefenen vanuit de provincie op het ministerie om snel een nieuw besluit te nemen. Inmiddels heeft GS toegezegd aan te zullen dringen op reparatie van het scheurverbod bij minister Schouten van LNV (zie de antwoorden in de bijlage). Lees verder

 • VVD wil scherpe kaders voor Faunabeleid

  26 oktober − In de commissie RLW werd gisteravond het faunabeleid van de provincie Gelderland besproken. Namens de VVD voerde Statenlid Bastiaan Meerburg het woord. Hij gaf aan dat uit werkbezoeken en uit de 'ronde tafel-sessie' over faunabeheer duidelijk is gebleken dat er veel belangen spelen bij faunabeheer, onder meer over thema's als landbouwschade, houtproductie, verkeersveiligheid en wildzichtbaarheid. Meerburg wees erop dat het belangrijk is dat de vertegenwoordigers van verschillende partijen in de FaunaBeheerEenheid (FBE) deze belangen samen afwegen en omzetten in goede afspraken over de reductie van de wildstand: er is behoefte aan een planmatige aanpak. Lees verder

 • VVD Gelderland respecteert afspraken realisatie Lelystad Airport

  03 oktober − Hans de Haan, voorzitter VVD Statenfractie Gelderland: “Als uitkomst van het debat met de Tweede Kamer op 28 september jl. is duidelijk geworden dat Lelystad Airport zoals gepland open gaat in april 2019. Het luchtruim is vol en het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Nederland dat er extra ruimte gecreëerd wordt. De Gelderse VVD vindt dan ook dat de gemaakte afspraken waarover uitvoerig overleg is geweest, gerespecteerd moeten worden. Wij blijven ons echter inspannen voor betere voorwaarden voor onze inwoners bij de herindeling van het luchtruim. Deze staat voor 2023 gepland maar wat ons betreft zou dit zo snel mogelijk moeten gebeuren. Onze inzet is hogere vliegroutes zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt voor heel Gelderland”. Lees verder

 • VVD zet in op onderzoek na fipronil-crisis

  28 september − VVD Statenlid Bastiaan Meerburg: "Tijdens de Statenvergadering ging ik namens de VVD in op de fipronil-crisis, in een debat dat was aangevraagd door SGP en CU. Ik gaf aan dat ik sinds eind juli veel leed gezien heb: veehouders en hun gezinnen die tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd zijn en helaas nog steeds worden. Er is veel onduidelijkheid: wat moet men doen om van de fipronil af te komen? Moeten de kippen worden geruimd of ruien? En moeten de eieren al dan niet worden vernietigd? Tijdens mijn spreektermijn sprak ik mijn waardering uit voor het Poultry Expertise Centre en de gemeente Barneveld. Beide waren bereid iedereen die getroffen was te helpen, of ze nu uit de regio kwamen, of niet. Top!" Lees verder

 • Is er een weg naar Wageningen?

  27 september − VVD Statenlid Anja Prins: “De provincie heeft al vele jaren geld beschikbaar voor een nieuwe weg omdat het versterken van de bereikbaarheid van Wageningen van groot belang is voor de regionale economische ontwikkeling in Foodvalley. De Wageningse Universiteit in van belang voor de regio maar ook van nationale en internationale betekenis. Hetgeen natuurlijk ook onderbouwd wordt door de toppositie van de Wur internationaal. Concentratie en vestiging van grote spelers in en rondom de campus geeft aan dat er sprake is van een krachtige ontwikkeling en dat vraagt om een voortvarende aanpak.” Lees verder

 • Gelderse VVD volgt aansluitroutes Lelystad Airport op de voet

  © Omroep Gelderland

  09 september − Op 22 juli jl. stelde VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude schriftelijke vragen (zie onderstaande bijlage) aan het Gelderse College van Gedeputeerde Staten over de ontwerp aansluitroutes voor Lelystad Airport en de consequenties daarvan voor Gelderland, o.a. in relatie tot Teuge. Op 22 augustus jl. stuurde het College de antwoorden met daarbij de brief aan de heer Alders waarin de reactie van de provincie is verwerkt op het concept-advies rapport Lelystad Airport. Alle relevante stukken treft u onderstaand als bijlage aan. Lees verder

 • Politieke nieuwigheid in Gelderland: belastingverlaging. Voor u!

  28 juni − Fractievoorzitter Hans de Haan: "De VVD in de Provinciale Staten van Gelderland heeft samen met de coalitie het College de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de belasting te verlagen. De VVD wil een trendbreuk. De burgers in Gelderland hebben de afgelopen jaren aan van alles meebetaald; nu gaan we wat terugdoen. Voor de burger, voor u!". Lees verder

 • VVD geeft Dorpensingel nog een kans

  © Foto Google maps en Omroep ...

  28 juni − De gemeenten hebben een taak om te zorgen dat de doorstroming op gemeentelijke wegen goed verloopt. Tussen Nijmegen-Noord en Bemmel zijn verbeteringen nodig voor een goede ontsluiting van het lokale en regionale verkeer. Statenlid Anja Prins: "De VVD heeft met een meerderheid in de Staten vandaag bij de Voorjaarsnota bijgaande motie ingediend met het verzoek aan de provincie om met de regio in gesprek te gaan. Tempo, tempo nu!". Lees verder

 • VVD wil geen schijnveiligheid bij ontgassen door binnenvaart

  © Archieffoto Hans Heynen

  28 juni − Ontgassen door de binnenvaart op de Gelderse wateren is zeer onwenselijk. Dat staat voor de VVD buiten kijf. Het benzeen is gevaarlijk voor mens en milieu. De veiligheid voor de opvarenden en voor de omwonenden langs de rivieren is in het geding want deze lozingen gebeuren immers nog steeds. Volgens VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude is dit een ernstige en betreurenswaardige zaak: "Dit roer moet om". Lees verder

 • Veel liberaal enthousiasme richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  24 juni − "Hoe kleuren we Gelderland en Overijssel nóg blauwer?” Dat was de belangrijkste vraag op de VVD Inspiratiebijeenkomst die zaterdag 24 juni jl. plaatsvond in Apeldoorn. Zo’n 100 enthousiaste liberalen gingen aan de slag met het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”. Het onderzoek dat in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is uitgevoerd, onderstreept in welke sectoren kansen liggen. Peter Snijders, voorzitter VVD Regio Oost: “We blijken goud in handen te hebben op diverse terreinen, door onze krachten te bundelen en de verbinding te zoeken kunnen we dit optimaal benutten.” Lees verder

 • Bereikbaarheid, stabiele economie, ruimte voor burgers en bedrijven

  09 juni − Voor een bereikbaar Gelderland met een sterke economie, voor een Gelderland met ruimte voor burgers en bedrijven. Onze economie groeit weer hard. We moeten 15 jaar terug om hogere groeicijfers te vinden. Een mooi resultaat. We zijn uit de crisis, maar de randvoorwaarden voor stabiele economische groei behoeven ondersteuning. We zien dat de wegen en treinen dichtslibben. Het is allang bekend dat economische groei een veelvoud aan mobiliteitsgroei oplevert. We zien dat er spanningen op de arbeidsmarkt zijn. Deze maatschappelijke problemen zijn ook de provincie niet ontgaan. Versnelling van de aanpak van de problemen is hard nodig. De Gelderse economie en infrastructuur moeten versterkt worden. Daarom heeft de Gelderse politiek in mei besloten in deze bestuursperiode nogmaals een groot bedrag te gaan investeren in de bereikbaarheid van Gelderland en de versterking van de Gelderse economische structuur. Lees verder

 • Snelheid voor iedereen!

  07 juni − VVD Statenlid Mike Waltmans: "De provincie Gelderland vierde op 24 mei weer haar jaarlijkse gehaktdag. De Gelderse politiek keek terug op een geslaagd 2016. Het economisch herstel zette flink door. De economische crisis is voorbij. Burgers en bedrijven hebben er weer vertrouwen in. De werkloosheid daalt gestaag. De overheidsfinanciën zijn weer op orde. Maar zelfgenoegzaam op de lauweren rusten is er echter voor de Gelderse overheden niet bij. Tempo, tempo, tempo blijft geboden. Om het tempo te versnellen, zet het provinciebestuur een aantal maatregelen in. Lees verder