• Gelderland volwassen de 21e eeuw in

  16 november − “Onze liberale samenleving biedt toekomst” dat waren de woorden waarmee Mike Waltmans, Fractievoorzitter van VVD Gelderland zijn bijdrage opende tijdens de behandeling van de Begroting 2019 in de Statenvergadering van 14 november jl. Waltmans beschreef de status van de Alpha-generatie; alle mensen die na 2000 geboren zijn en volwassen de 21e eeuw in gaan en schetste de uitdagingen en kansen die hij zag voor een mooie toekomst. Onder andere wonen, werken, bereikbaarheid, ondermijnende criminaliteit, de Gelderse spaarpot én het vertrouwen in mensen kwamen aan de orde. Lees verder

 • Oplossing files bij Bankhoef in zicht?

  © http://foto: @wis_barry ...

  15 november − De oplossing voor de files op de A50 tussen Paalgraven en Ewijk (Knooppunt Bankhoef) lijkt weer een stap dichterbij. Op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra heeft Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen toegezegd dat ze samen met de regio naar oorzaken en mogelijke oplossingen gaat kijken. Lees verder

 • VVD: communicatie omgevingsdiensten moet beter

  © Bron: www.omroepgelderland.nl

  15 november − De VVD wil dat de omgevingsdiensten voortaan sneller duidelijke en concrete communicatie opzetten wanneer onrust in de media ontstaat rondom een bepaald onderwerp. Directe aanleiding voor deze wens zijn de recente ontwikkelingen in Barneveld waar berichten verschenen over het gebruik van vervuilde grond in de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost. Lees verder

 • Slimme koppen aan de slag met uitvoering Gelderse subsidies

  18 oktober − Het College van Gedeputeerde Staten heeft positief gereageerd op het voorstel van de VVD om de uitvoering van subsidieregelingen innovatiever te maken via een ‘Challenge’. Statenlid Frederik Peters: “Door start-ups en het bedrijfsleven uit te dagen met vernieuwende voorstellen te komen, kunnen we bureaucratie verminderen, doorlooptijden verkorten en tegelijkertijd beter controleren of subsidies goed terecht zijn gekomen”. Lees verder

 • VVD Gelderland steunt het College om laagvliegen niet te accepteren

  14 oktober − De Gelderse VVD steunt de koers van Gedeputeerde Staten met betrekking tot Lelystad Airport om het laagvliegen over Gelderland niet te accepteren. Deze zomer nog hebben de liberalen samen met andere partijen om concrete garanties gevraagd, zodat de overlast voor omwonenden aanvaardbaar blijft. Weliswaar heeft de minister regelmatig aangegeven oog te hebben voor de Gelderse zorgen. Dat heeft tot nu toe niet geleid tot de gevraagde garanties. Daarmee kan Lelystad Airport, wat de Gelderse VVD betreft, de laagvliegroutes over onze provincie niet in gebruik nemen. Lees verder

 • VVD: opruimkosten drugsafvaldumpingen hoe dan ook compenseren

  05 oktober − Gelderse grondeigenaren moeten hoe dan ook gecompenseerd worden voor de opruimkosten van gedumpt drugsafval. Dat vindt de fractie van de VVD in de Provinciale Staten. De liberalen hebben Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld waarin word gevraagd naar de stand van zaken nu het convenant met het Rijk afloopt. Lees verder

 • VVD: Bibob-toetsing bij grondverkopen geeft vertrouwen

  27 juli − Als het aan de Gelderse VVD ligt nemen alle Gelderse gemeenten een BIBOB-clausule op in koopovereenkomsten bij grondverkopen. Aanleiding hiervoor is dat enkele Gelderse gemeenten hier al succesvol gebruik van maken. Zowel kopers, als gemeente, bewoners en bedrijven weten zeker dat de nieuwe grondeigenaar integer is en voldoet aan alle regels. Het ongewild faciliteren van criminaliteit word hiermee voorkomen. VVD Statenlid Frederik Peters: “We willen ondernemers in Gelderland maximale ruimte geven en tegelijkertijd criminaliteit voorkomen. Een eenvoudige clausule levert daartoe een belangrijke bijdrage”. Lees verder

 • Afscheid Hans de Haan / Installatie Bert van Bijsteren

  05 juli − Hans de Haan: "Ik neem met enige weemoed afscheid van u want ik heb hier met buitengewoon veel plezier gewerkt en ik heb met heel veel mensen ook prettig samengewerkt." Nadat de Commissaris van de Koning Hans de Haan uitgebreid had toegesproken, was het op 4 juli jl. aan het einde van de Statenvergadering tijd voor de afscheidsspeech van Hans en de installatie van zijn opvolger, Bert van Bijsteren (zie foto). Per 4 juli is Mike Waltmans tot Fractievoorzitter benoemd. Lees verder

 • Voorjaarsnota 2018 laat successen zien

  05 juli − ‘Hier staat een gelukkige fractievoorzitter’, zo opende Hans de Haan zijn bijdrage. En daar was alle reden toe. Woensdag 4 juli werd de Voorjaarsnota behandeld in Provinciale Staten. In deze Voorjaarsnota wordt aangegeven wat er gedaan is en wat er de komende tijd nog gaat en moet gebeuren. Het spoorboekje voor de coalitie. Fractievoorzitter De Haan kon bij deze laatste voorjaarsnota van dit college een flink aantal successen presenteren. Lees verder

 • Gezamenlijk slimmer en duurzamer in Gelderland

  05 juli − De VVD vindt de klimaat en energietransitie één van de grootste politieke, bestuurlijke en maatschappelijke opgaven voor de komende jaren. VVD-Statenlid René Westra heeft bij de bespreking van de Voorjaarsnota de motie "Gezamenlijk slimmer en duurzamer in Gelderland" ingebracht. Met de motie wordt GS verzocht met een concreet voorstel te komen hoe we samen met onze partners het draagvlak voor en de informatievoorziening op het terrein van de klimaat en energietransitie kunnen versterken resp. verbeteren. Lees verder

 • Sobibor en bewustwording

  05 juli − De provincie Gelderland heeft sinds 1993 een samenwerking heeft met de Poolse provincie Lubelski, mede gericht op de bewustwording met betrekking tot hetgeen is gebeurd in het vernietigingskamp Sobibor. Er zijn in Sobibor naar schatting 250.000 mensen vermoord, waaronder bijna 35.000 Nederlandse Joden. De provincie Gelderland heeft in 2016 een indrukwekkende reizende tentoonstelling over de opgravingen mogelijk gemaakt. Deze tentoonstelling is op diverse plaatsen in de wereld te zien geweest. Lees verder

 • VVD wil stevige aanpak drugsafvalproblematiek

  04 juli − VVD Gelderland balt de vuist tegen criminele activiteiten in het buitengebied: meer menskracht en meer geld voor het opruimen van drugsafval. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude zorgde er in de Statenvergadering van 4 juli voor dat vrijwillige BOA’s, op voorstel van de Gelderse Wild Beheer Eenheid hun intrede kunnen doen. Ook VVD Statenlid Frederik Peters, verantwoordelijk voor ondermijnende criminaliteit, is blij met deze extra ogen en oren in het buitengebied en hij diende ook nog een motie in. Lees verder

 • Cursus Politiek Actief: doe mee!

  04 juli − Hoe wordende beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie en ontdek het. De cursus start op 29 augustus en vindt plaats in de avonduren (19.30 - 22.00 uur). Deelname is gratis. Aanmelden kan via d.van.espelo@gelderland.nl. Lees verder

 • Gelderse Corridor; belangrijke logistieke schakel

  04 juli − De provincie Gelderland heeft al meerdere malen de ambitie geuit om de Gelderse Corridor uit te laten groeien tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van Europa. Als je naar de ligging van de Corridor kijkt: dwars door Gelderland, in de nabijheid van de snelweg, het water en het spoor en met een toenemende aantrekkingskracht op logistieke bedrijven, is die ambitie zeker realistisch te noemen. Een belangrijk onderdeel van de Corridor is de realisatie van de Rail Terminal Gelderland. Lees verder

 • VVD - Veel Verkeers Dynamiek

  04 juli − Afgelopen maanden heeft VVD Gelderland met succes een aantal verkeersprojecten op de kaart gezet. Hiermee geeft zij invulling aan waar we als liberalen voor staan: keuzevrijheid in waar we wonen en werken en keuzevrijheid hoe we ons verplaatsen. Een goed functionerend wegennet is daarbij van essentieel belang. Lees verder

 • FDP/VVD-delegatie bezoekt beroepsonderwijs in Duitsland en Nederland

  18 juni − Op 4 juni heeft een gezamenlijke FDP-VVD-delegatie een bezoek gebracht aan het ROC Nijmegen en vervolgens aan het Berufskolleg Kleve. VVD-Statenlid René Westra en de FDP-Kamerleden Martina Hannen en Stephan Haupt wilden met dit werkbezoek beter zicht krijgen op de verschillen (en overeenkomsten) tussen het beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland. Het economische belang van goede betrekkingen tussen beide landen in cruciaal: Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Op de foto van links naar rechts: Stephan Haupt (FDP), René Westra (VVD), Peter van Mulkom (Bestuurder ROC Nijmegen), Arie Kerkmann (actieve VVD-er en Bestuurslid FDP Regio Niederrhein, Voorzitter FDP Goch), Martina Hannen (FDP), Willem van Hees (Projectleider 'Ler(n)ende Euregio'), Paul Marcelis (Projectleider 'Deutsch im beruflichen Kontext'). Lees verder

 • Afscheid Marieke Schriks, komst Janiek Kroon

  30 mei − “Ambitie, visie en het onmogelijke waar maken karakteriseren de ware politicus”, aldus VVD-fractievoorzitter Hans de Haan bij het afscheid van VVD Statenlid Marieke Schriks (zie foto). Marieke heeft tijdens de Statenvergadering van 30 mei jl. afscheid genomen als Statenlid omdat zij met voorkeursstemmen is gekozen in de gemeenteraad van Zutphen. Commissaris van de Koning de heer Cornielje sprak haar ook uitgebreid toe. Als opvolger van Marieke is op 30 mei jl. Janiek Kroon benoemd. Lees verder

 • VVD stemt van harte in met OV-uitgangspunten

  30 mei − VVD Statenlid Ans Huisman: “Praten over Openbaar vervoer roept verschillende beelden op. In ieder geval bij mij. Ik reis iedere werkdag met het Openbaar vervoer. Als Provinciale Staten staan wij voor de opgave om voor de komende jaren de uitgangspunten voor het Openbaar Vervoer in Gelderland vast te stellen. Het totale pakket in Gelderland bestaat daarbij uit enerzijds de concessies en anderzijds de aanvullende mobiliteit (oftewel Andere mobiliteit)." In de bijlage vindt u de integrale bijdrage. Lees verder

 • VVD wil Gelderland welvarend en veilig houden

  30 mei − De Provincie ligt goed op koers. Dat is de conclusie die de VVD vandaag trok tijdens de behandeling van de Jaarrekening. In dit rapport legt het College van Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid. Toch is het voor de VVD geen reden om achterover te leunen. Vooral op de terreinen veiligheid, economie en financiën zien de Gelderse liberalen voor de komende jaren belangrijke uitdagingen. Statenlid Frederik Peters: “Goed liberaal beleid blijft ook de komende jaren nodig om Gelderland welvarend en veilig te houden”. Lees verder

 • Wisselingen in de VVD Statenfractie Gelderland

  25 mei − Op 23 mei heeft de fractie unaniem Mike Waltmans gekozen tot opvolger van Hans de Haan als fractievoorzitter. Mike treedt in functie direct na het aftreden van Hans in de statenvergadering van 4 juli. Hans is op 19 april gekozen en beëdigd als wethouder in de gemeente Ermelo. In dezelfde statenvergadering van 4 juli a.s. zal Bert van Bijsteren, op het moment raadslid in Harderwijk, beëdigd worden als nieuw statenlid. Er zijn nog meer wijzigingen waarvan we u graag op de hoogte brengen. Lees verder