• Gelderse lastendruk stabiliseert maar blijft te hoog

  26 september − Dat we allemaal een behoorlijk deel van ons inkomen aan Haagse belasting betalen, is algemeen bekend. Minder bekend is dat we daarnaast ook een flink bedrag aan “Gelderse” belasting betalen. Een gemiddeld Gelders huishouden met koopwoning en auto betaalt ca. 1600 euro per jaar aan lasten. Daarvan betaalt een Gelders huishouden ca. 700 euro aan gemeentebelasting, ca. 400 euro aan vastrecht Liander en Vitens (waarvan de provincie Gelderland aandeelhouder is), ca. 300 euro aan het waterschap en ca. 200 euro aan de provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelasting. De provincie Gelderland heeft hierbij een belangrijke rol. Lees verder

 • Veehouderij-beleid baseren op feiten en niet op emoties

  28 september − "Minder gekukel is beter voor de mens" - dat stond vandaag in de Volkskrant over pluimveedrijven in onze Gelderse Vallei. Ik zou zeggen: liever gekukel in de Vallei, dan gekrakeel in Provinciale Staten. Want dat is beter voor de mens, of in elk geval voor mij als lid van deze Staten", aldus VVD Statenlid Bastiaan Meerburg. "De feiten doen ertoe: niet de emoties. En die feiten zeggen dat nieuwe stalsystemen hebben geleid tot meer emissies. Kippen die buiten scharrelen, het is prachtig voor dierwelzijn, maar het leidt tot meer emissies en meer risico's voor de voedselveiligheid als destijds bij de legbatterij. Lees verder

 • VVD wil slim beleid Leefbaarheid

  28 september − "Voor de VVD is het belangrijk dat twee zaken binnen leefbaarheid ook voldoende ruimte krijgen. Zij zijn nu nog wat onderbelicht. Het gaat dan om het realiseren van kleine fysieke aanpassingen aan de leefomgeving en om ruimte te geven aan innovatie en vernieuwing ," aldus VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude tijdens de Statenvergadering vandaag. Lees verder

 • Kom je eens langs in Den Haag?

  22 september − Wil jij een keer langskomen in Den Haag om over verschillende onderwerpen je mening te geven aan een van onze Kamerleden? Lees verder

 • VVD wil meer actiegerichte Duitsland-strategie

  20 september − Op 14 september heeft het VVD Statenlid René Westra bij de behandeling van de Duitsland-strategie van Gelderland, in de commissie “Economie, Energie en Milieu” gepleit voor een actiegerichte vervolgstap van het College. In het huidige Coalitieakkoord heeft de buitenland-portefeuille met een coördinerend-Gedeputeerde duidelijker positie gekregen. Het voorliggende document biedt een gedegen beschrijving van de bestuurlijke relatie met onze belangrijkste handelspartner. René Westra: ”Het economische belang van deze relatie wordt onderstreept door recente cijfers van het CBS". Lees verder

 • Minder regels als boost voor de werkgelegenheid!

  13 september − Sommige mensen (en politieke partijen) denken dat een diensten-economie de oplossing is. Ik geloof daar niet in. Diensten alleen bieden niet of nauwelijks toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde bereik je vooral met productie, waaromheen zich een diensten-economie, maar ook zaken als onderwijs, innovatie en financieringsvormen, ontwikkelen. Op 7 september bracht de VVD Statenfractie, een werkbezoek aan Solidpack in Loenen. Solidpack recyclet oud papier in karton dat geschikt is als verpakking van vochtige producten. Lees verder

 • Apeldoorn inspireert!

  13 september − Een drukke maar interessante dag vol inspirerende ontmoetingen met politici, bestuurders én ondernemers in en rondom Apeldoorn, vormde voor de VVD Statenfractie Gelderland de start van het nieuwe politieke seizoen, op 7 september jl. Wij spraken met de VVD-fractie Apeldoorn, leden van het College, wij kregen een rondleiding door het bedrijf SolidPack en gingen in gesprek met de eigenaar van FuturumShop. Tot slot brachten we een bezoek aan de internationale onderwijsinstelling Wittenborg. Kortom; wij beleefden een zeer inspirerende dag in Apeldoorn en omgeving. Lees verder

 • Gelderse VVD en CDA bezorgd over giftig Jacobskruiskruid

  02 september − De Gelderse fracties van de VVD en het CDA maken zich ernstig zorgen over het zich sterk vermeerderende plantje met de gele bloemen dat Jacobskruiskruid heet en zij hebben hierover onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (zie bijlage). Jacobskruiskruid wordt veel aangetroffen in wegbermen en natuurgebieden en produceert een giftige stof (pyrrolizidine alkaloiden) dat zeer giftig is voor mensen en grote grazers zoals paarden en koeien. Lees verder

 • Update landelijk VVD Seniorennetwerk

  09 augustus − Liberale vrienden, Er komen in de media veel gebeurtenissen voorbij, waardoor u kunt denken wat gebeurt er allemaal in de wereld. Hoe kan ik zolang mogelijk in mijn huis blijven wonen? Hebben mijn kinderen en kleinkinderen straks nog een pensioen? De veranderingen in de zorg, wat betekent dat voor mij? Deze vragen bereiken ons ook per mail of telefoon van bezorgde of geïnteresseerde leden. In de nieuwe nieuwsbrief, die u onderstaand als bijlage aantreft, zullen Anoushka Schut-Welkzijn, Helma Lodders, Roald van der Linde, Bas van 't Wout, Aukje de Vries, Erik Ziengs, Leendert de Lange en Arno Rutte u informeren over de voortgang van enkele dossiers binnen hun portefeuille. Wij nodigen u van harte uit hiervan kennis te nemen. Lees verder

 • AANGEPAST: VVD in waterschap Rijn en IJssel: "Financiën komen op orde"

  03 augustus − Na de verkiezingen in 2015 is de VVD in de gelegenheid gesteld een heemraad te leveren in c.q. na de coalitie-onderhandelingen over een bestuursakkoord. Dat bestuursakkoord kwam er mede omdat in het voortraject was geïnvesteerd in de relaties met de fracties. Mede door de opstelling van het CDA is er een bestuursakkoord uitgekomen waarin met name ook de financiën een centrale rol hebben. Doordat de VVD-heemraad de portefeuille financiën heeft, is de invloed van de VVD met slechts drie zetels in het Algemeen Bestuur relatief groot. Lees verder

 • VVD bezorgd over financieel beleid Waterschap Rivierenland

  20 juli − Een korte update vanuit de VVD/AWP fractie in waterschap rivierenland De fractie VVD/AWP (Algemene Waterschaps Partij) heeft een druk jaar achter de rug. Oppositie voeren heeft zeker nadelen maar kent ook een aantal voordelen. De nadelen zijn evident, we hebben minder directe invloed op beleid van het waterschap, maar het heeft ook een voordeel: we kunnen vanuit de oppositie een veel duidelijker liberaal geluid laten horen en dat hebben dan ook gedaan in het afgelopen halfjaar. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de VVD/AWP fractie tegen het vaststellen van de voorjaarsnota gestemd. Dit was een weloverwogen besluit. Als fractie vinden wij dat Waterschap Rivierenland een financieel beleid voert dat we niet langer verantwoordelijk achten. Lees verder

 • Meer ruimte voor logistieke bedrijven in Rivierenland; een goede zaak!

  19 juli − Logistiek is voor de regio rivierenland een kernwaarde voor economische groei. Langs de A15, de Betuweroute, de Rijn en goed gelegen tussen Randstad en Duitsland. Voor een optimale ontwikkeling van dit gebied zijn zowel de grote verbindingen als de onderliggende gemeentelijke en provinciale verbindingen van belang. Maar al die wegen, waterwegen en spoorlijnen hebben geen zin als er geen bedrijventerreinen zijn waar vooral de grootschalige logistieke bedrijven zich kunnen vestigen en dan praten we over terreinen van 10 tot 40 ha. Op dit moment is er nog ruimte, maar er zal nu al goed moeten worden gekeken naar de toekomstige behoefte. Hier kan de provincie een belangrijke rol spelen om de ondernemers te faciliteren. De economie staat of valt nog steeds met ondernemers. En dat geldt ook voor Gelderland. Zonder ondernemers geen werk. Zo simpel is het. Zij zijn het immers die de plannen maken, de risico’s nemen en durven te investeren. Lees verder

 • VVD bezorgd over toename steenmarters

  © Bron: http://wikipedia.nl

  14 juli − De Provinciale Statenfractie van de VVD maakt zich zorgen over de toename van steenmarters in Gelderland. Statenlid Bastiaan Meerburg, woordvoerder faunabeheer, heeft hierover vragen (zie onderstaande bijlage) gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS). Steenmarters nemen regelmatig hun intrek in huizen (bijvoorbeeld op zolder) en veroorzaken daar geur- en geluidsoverlast of richten behoorlijke schade aan onder de motorkap van auto’s. Volgens de Flora- en Faunawet is de steenmarter een beschermd inheems dier, wat niet mag worden verjaagd, gevangen of gedood. Daarnaast mogen verblijfplaatsen van deze dieren niet worden verstoord of beschadigd. Meerburg: "De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen op de Flora- en Faunawet. Sinds 2013 heeft de provincie de regels voor de aanpak van steenmarters verruimd om extreme overlast snel te kunnen bestrijden. Lees verder

 • Jan Markink: met nieuwe instrumenten sneller voorwaarts

  © www.gelderland.nl

  12 juli − Samen met de Voorjaarsnota zijn op 29 juni in Provinciale Staten een zestal beleidsplannen aan de orde geweest. In de provinciale digitale nieuwsbrief 'Gelderland flits' wordt een inkijkje gegeven in de plannen en de belangrijke besluiten uit de Voorjaarsnota. 'Met de nieuwe Voorjaarsnota hebben we de weg geopend naar een aantal nieuwe instrumenten. Hiermee proberen we sneller in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding, revolverende fondsen en kennis delen.' Aan het woord is Jan Markink, als gedeputeerde met de portefeuille financiën verantwoordelijk voor de net aangenomen Voorjaarsnota. 'We hebben in 4 jaar tijd €525 miljoen om de economie te stimuleren. Het is veel geld, maar het is evengoed een druppel op een gloeiende plaat als je het niet goed inzet. Door meer samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden hopen we op een vliegwieleffect.' Lees verder

 • Binnen provinciale kerntaken samenwerken aan Gelderse leefbaarheid

  04 juli − VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude benadrukte in de Statenvergadering van 28 en 29 juni jl. in haar eerste speech, de zogeheten 'Maidenspeech', dat leefbaarheid gaat over mooie verbindingen van mens tot mens, van de mens naar de eigen ambities en behoeften én van onze provinciale kerntaken naar burgerinitiatieven. Daarin trekken de Gelderse inwoners samen met de provincie op door te co-creëren en te participeren. Dat dit voor ieder individu in onze digitale en fysieke wereld bereikbaar is, is voor liberalen belangrijk. Lees verder

 • Goede aanpak "Steengoed benutten"

  © Bron: Architectuur.nl

  01 juli − De VVD is enthousiast over het voorstel "Aanpak Steengoed Benutten" waarbij voortaan de versterking van het gebied voorop staat. De essentie van SteenGoed Benutten is om -gezien vanuit leegstaand vastgoed, transformatie en overprogrammering- ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken en Gelderland mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker te maken. Het proces om in samenhang de problematiek aan te pakken staat vanaf nu centraal. De VVD heeft vooral veel aandacht voor de resultaten die wij kunnen bereiken met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude verduidelijkt: "Steeds meer–toekomstige- huiseigenaren gedragen zich als kleine ondernemers en investeerders met bijzondere vernieuwende oplossingen en vaak met veel lef." Lees verder

 • Heldere tekst Plussenbeleid voorleggen

  01 juli − Woensdag jl. ging het in de Provinciale Statenvergadering onder meer over het pré-concept Gelders Plussenbeleid, dat bedoeld is om uitbreidingsruimte te bieden aan intensieve veehouderijen, die aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. Ik heb gememoreerd dat het Plussenbeleid een gevolg is van een eerder amendement van de Staten, maar maak mij wel zorgen over de verankering in de gemeentelijke bestemmingsplannen en de regeldruk. En tevens over de aansluiting met de nieuwe Omgevingswet. Ook wil de VVD-fractie draagvlak bij gemeenten over het Plussenbeleid en eenduidigheid over het pré-concept. Dat mag maar op één wijze kunnen worden uitgelegd: de tekst moet helder zijn. Wat ons betreft kan het dan in het veld ter visie worden gelegd. Lees verder

 • VVD Senioren in gesprek in Den Haag

  01 juli − Op donderdag 2 juni jl. organiseerde het VVD Seniorennetwerk Gelderland weer een bezoek vol interessante ontmoetingen aan de Tweede Kamer. Ruim 27 belangstellenden hadden de trein of auto genomen en zijn afgereisd naar Den Haag. Het thema van de bijeenkomst was “klimaat en duurzaamheid” en “defensie en buitenlandse zaken”. Gastsprekers waren onze Kamerleden Remco Dijkstra en Han ten Broeke. Als bijlage treft u het verslag aan voorzien van foto's. Lees verder

 • VVD wil concrete actie voor aansluiting A1/A30 bij Barneveld

  © Knooppunt Barneveld, BRON: ...

  29 juni − Door de VVD is tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota vandaag in de Provinciale Statenvergadering, opnieuw aandacht gevraagd voor het knooppunt A1/A30. Een door de VVD ingediende motie daartoe (zie bijlage onderstaand) is met een meerderheid aangenomen. VVD Statenlid Anja Prins: "De A1 wordt namelijk wel verbreed bij Hoevelaken, maar niet bij Barneveld. Dat zorgt voor een versmalling van de weg, met files en ongelukken tot gevolg." De VVD heeft erop aangedrongen nader onderzoek te (laten) doen naar de knelpunten, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen, zowel qua infrastructuur als qua financiering daarvan. Prins: "De aansluiting A1/A30 is van essentieel belang voor een goede bereikbaarheid van de regio en het oplossen van de knelpunten hoort thuis op de Rijksagenda waar het nu nog niet op voorkomt." Lees verder

 • Overheid als aanjager van innovaties

  23 juni − Werk is de motor van economie en welvaart. Daarom is het goed nieuws dat er de komende tijd in Oost Nederland ruim 60 miljoen euro in innovatie wordt geïnvesteerd. 27 miljoen wordt opgebracht door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en 33 miljoen door de provincies Gelderland en Overijssel, het Rijk en Europa. Deze gegevens komen uit het rapport van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland (OP-Oost). Criticasters vragen zich af of subsidiëren werkt. Dat geldt ook voor de VVD Statenfractie. Toch zijn er argumenten waarom de overheid juist nú bij zou moeten dragen. Lees verder