• Meer ruimte voor logistieke bedrijven in Rivierenland; een goede zaak!

  19 juli − Logistiek is voor de regio rivierenland een kernwaarde voor economische groei. Langs de A15, de Betuweroute, de Rijn en goed gelegen tussen Randstad en Duitsland. Voor een optimale ontwikkeling van dit gebied zijn zowel de grote verbindingen als de onderliggende gemeentelijke en provinciale verbindingen van belang. Maar al die wegen, waterwegen en spoorlijnen hebben geen zin als er geen bedrijventerreinen zijn waar vooral de grootschalige logistieke bedrijven zich kunnen vestigen en dan praten we over terreinen van 10 tot 40 ha. Op dit moment is er nog ruimte, maar er zal nu al goed moeten worden gekeken naar de toekomstige behoefte. Hier kan de provincie een belangrijke rol spelen om de ondernemers te faciliteren. De economie staat of valt nog steeds met ondernemers. En dat geldt ook voor Gelderland. Zonder ondernemers geen werk. Zo simpel is het. Zij zijn het immers die de plannen maken, de risico’s nemen en durven te investeren. Lees verder

 • Update landelijk VVD Seniorennetwerk

  09 augustus − Liberale vrienden, Er komen in de media veel gebeurtenissen voorbij, waardoor u kunt denken wat gebeurt er allemaal in de wereld. Hoe kan ik zolang mogelijk in mijn huis blijven wonen? Hebben mijn kinderen en kleinkinderen straks nog een pensioen? De veranderingen in de zorg, wat betekent dat voor mij? Deze vragen bereiken ons ook per mail of telefoon van bezorgde of geïnteresseerde leden. In de nieuwe nieuwsbrief, die u onderstaand als bijlage aantreft, zullen Anoushka Schut-Welkzijn, Helma Lodders, Roald van der Linde, Bas van 't Wout, Aukje de Vries, Erik Ziengs, Leendert de Lange en Arno Rutte u informeren over de voortgang van enkele dossiers binnen hun portefeuille. Wij nodigen u van harte uit hiervan kennis te nemen. Lees verder

 • AANGEPAST: VVD in waterschap Rijn en IJssel: "Financiën komen op orde"

  03 augustus − Na de verkiezingen in 2015 is de VVD in de gelegenheid gesteld een heemraad te leveren in c.q. na de coalitie-onderhandelingen over een bestuursakkoord. Dat bestuursakkoord kwam er mede omdat in het voortraject was geïnvesteerd in de relaties met de fracties. Mede door de opstelling van het CDA is er een bestuursakkoord uitgekomen waarin met name ook de financiën een centrale rol hebben. Doordat de VVD-heemraad de portefeuille financiën heeft, is de invloed van de VVD met slechts drie zetels in het Algemeen Bestuur relatief groot. Lees verder

 • VVD Masterclass Oost start 29 oktober 2016

  21 juli − Ben jij als actief VVD-lid toe aan een volgende stap? Of heb jij serieuze ambitie om politiek of bestuurlijk actief te worden binnen onze partij? Dan nodigen wij jou hierbij uit om je aan te melden voor de Masterclass Oost (Gelderland & Overijssel). De Masterclass 2016/17 is de kans om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen. Vanaf 29 oktober wordt er weer gestart met een intensief programma waarin prominente VVD'ers en professionals hun kennis en ervaring delen. Je ontwikkelt je politieke vaardigheden door middel van interactieve sessies en coaching. Lees verder

 • VVD bezorgd over financieel beleid Waterschap Rivierenland

  20 juli − Een korte update vanuit de VVD/AWP fractie in waterschap rivierenland De fractie VVD/AWP (Algemene Waterschaps Partij) heeft een druk jaar achter de rug. Oppositie voeren heeft zeker nadelen maar kent ook een aantal voordelen. De nadelen zijn evident, we hebben minder directe invloed op beleid van het waterschap, maar het heeft ook een voordeel: we kunnen vanuit de oppositie een veel duidelijker liberaal geluid laten horen en dat hebben dan ook gedaan in het afgelopen halfjaar. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de VVD/AWP fractie tegen het vaststellen van de voorjaarsnota gestemd. Dit was een weloverwogen besluit. Als fractie vinden wij dat Waterschap Rivierenland een financieel beleid voert dat we niet langer verantwoordelijk achten. Lees verder

 • VVD bezorgd over toename steenmarters

  © Bron: http://wikipedia.nl

  14 juli − De Provinciale Statenfractie van de VVD maakt zich zorgen over de toename van steenmarters in Gelderland. Statenlid Bastiaan Meerburg, woordvoerder faunabeheer, heeft hierover vragen (zie onderstaande bijlage) gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS). Steenmarters nemen regelmatig hun intrek in huizen (bijvoorbeeld op zolder) en veroorzaken daar geur- en geluidsoverlast of richten behoorlijke schade aan onder de motorkap van auto’s. Volgens de Flora- en Faunawet is de steenmarter een beschermd inheems dier, wat niet mag worden verjaagd, gevangen of gedood. Daarnaast mogen verblijfplaatsen van deze dieren niet worden verstoord of beschadigd. Meerburg: "De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen op de Flora- en Faunawet. Sinds 2013 heeft de provincie de regels voor de aanpak van steenmarters verruimd om extreme overlast snel te kunnen bestrijden. Lees verder

 • Jan Markink: met nieuwe instrumenten sneller voorwaarts

  © www.gelderland.nl

  12 juli − Samen met de Voorjaarsnota zijn op 29 juni in Provinciale Staten een zestal beleidsplannen aan de orde geweest. In de provinciale digitale nieuwsbrief 'Gelderland flits' wordt een inkijkje gegeven in de plannen en de belangrijke besluiten uit de Voorjaarsnota. 'Met de nieuwe Voorjaarsnota hebben we de weg geopend naar een aantal nieuwe instrumenten. Hiermee proberen we sneller in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding, revolverende fondsen en kennis delen.' Aan het woord is Jan Markink, als gedeputeerde met de portefeuille financiën verantwoordelijk voor de net aangenomen Voorjaarsnota. 'We hebben in 4 jaar tijd €525 miljoen om de economie te stimuleren. Het is veel geld, maar het is evengoed een druppel op een gloeiende plaat als je het niet goed inzet. Door meer samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden hopen we op een vliegwieleffect.' Lees verder

 • Binnen provinciale kerntaken samenwerken aan Gelderse leefbaarheid

  04 juli − VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude benadrukte in de Statenvergadering van 28 en 29 juni jl. in haar eerste speech, de zogeheten 'Maidenspeech', dat leefbaarheid gaat over mooie verbindingen van mens tot mens, van de mens naar de eigen ambities en behoeften én van onze provinciale kerntaken naar burgerinitiatieven. Daarin trekken de Gelderse inwoners samen met de provincie op door te co-creëren en te participeren. Dat dit voor ieder individu in onze digitale en fysieke wereld bereikbaar is, is voor liberalen belangrijk. Lees verder

 • Goede aanpak "Steengoed benutten"

  © Bron: Architectuur.nl

  01 juli − De VVD is enthousiast over het voorstel "Aanpak Steengoed Benutten" waarbij voortaan de versterking van het gebied voorop staat. De essentie van SteenGoed Benutten is om -gezien vanuit leegstaand vastgoed, transformatie en overprogrammering- ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken en Gelderland mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker te maken. Het proces om in samenhang de problematiek aan te pakken staat vanaf nu centraal. De VVD heeft vooral veel aandacht voor de resultaten die wij kunnen bereiken met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude verduidelijkt: "Steeds meer–toekomstige- huiseigenaren gedragen zich als kleine ondernemers en investeerders met bijzondere vernieuwende oplossingen en vaak met veel lef." Lees verder

 • Heldere tekst Plussenbeleid voorleggen

  01 juli − Woensdag jl. ging het in de Provinciale Statenvergadering onder meer over het pré-concept Gelders Plussenbeleid, dat bedoeld is om uitbreidingsruimte te bieden aan intensieve veehouderijen, die aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. Ik heb gememoreerd dat het Plussenbeleid een gevolg is van een eerder amendement van de Staten, maar maak mij wel zorgen over de verankering in de gemeentelijke bestemmingsplannen en de regeldruk. En tevens over de aansluiting met de nieuwe Omgevingswet. Ook wil de VVD-fractie draagvlak bij gemeenten over het Plussenbeleid en eenduidigheid over het pré-concept. Dat mag maar op één wijze kunnen worden uitgelegd: de tekst moet helder zijn. Wat ons betreft kan het dan in het veld ter visie worden gelegd. Lees verder

 • VVD Senioren in gesprek in Den Haag

  01 juli − Op donderdag 2 juni jl. organiseerde het VVD Seniorennetwerk Gelderland weer een bezoek vol interessante ontmoetingen aan de Tweede Kamer. Ruim 27 belangstellenden hadden de trein of auto genomen en zijn afgereisd naar Den Haag. Het thema van de bijeenkomst was “klimaat en duurzaamheid” en “defensie en buitenlandse zaken”. Gastsprekers waren onze Kamerleden Remco Dijkstra en Han ten Broeke. Als bijlage treft u het verslag aan voorzien van foto's. Lees verder

 • VVD wil concrete actie voor aansluiting A1/A30 bij Barneveld

  © Knooppunt Barneveld, BRON: ...

  29 juni − Door de VVD is tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota vandaag in de Provinciale Statenvergadering, opnieuw aandacht gevraagd voor het knooppunt A1/A30. Een door de VVD ingediende motie daartoe (zie bijlage onderstaand) is met een meerderheid aangenomen. VVD Statenlid Anja Prins: "De A1 wordt namelijk wel verbreed bij Hoevelaken, maar niet bij Barneveld. Dat zorgt voor een versmalling van de weg, met files en ongelukken tot gevolg." De VVD heeft erop aangedrongen nader onderzoek te (laten) doen naar de knelpunten, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen, zowel qua infrastructuur als qua financiering daarvan. Prins: "De aansluiting A1/A30 is van essentieel belang voor een goede bereikbaarheid van de regio en het oplossen van de knelpunten hoort thuis op de Rijksagenda waar het nu nog niet op voorkomt." Lees verder

 • Overheid als aanjager van innovaties

  23 juni − Werk is de motor van economie en welvaart. Daarom is het goed nieuws dat er de komende tijd in Oost Nederland ruim 60 miljoen euro in innovatie wordt geïnvesteerd. 27 miljoen wordt opgebracht door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en 33 miljoen door de provincies Gelderland en Overijssel, het Rijk en Europa. Deze gegevens komen uit het rapport van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland (OP-Oost). Criticasters vragen zich af of subsidiëren werkt. Dat geldt ook voor de VVD Statenfractie. Toch zijn er argumenten waarom de overheid juist nú bij zou moeten dragen. Lees verder

 • VVD vraagt om Gelderse inventarisatie asbestdaken

  21 juni − VVD Statenlid Marieke Schriks: “Gelderland telt nog vele asbestdaken, waarvan het grootste percentage, zo’n 80%, terug te vinden is op agrarische bedrijven. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in heel Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. De kosten van de verwijdering van asbest zijn hoog en de bestaande subsidieregelingen zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat, waardoor met name boerenbedrijven zich zorgen maken. Daarom heeft de VVD Statenfractie schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.” Lees verder

 • VVD bezorgd over voortgang Vijverterrein Tiel

  16 juni − Statenlid Bastiaan Meerburg (VVD) heeft vragen (zie bijlage) gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de ontwikkeling van het Vijverterrein in Tiel. Al vele jaren is daar een discussie tussen de gemeente Tiel en autodemontagebedrijf Reuvers. De gemeente wilde dit bedrijf verplaatsen, om vervolgens het gebied te ontwikkelen in het kader van het project Fluvia Tiel. Meerburg: "Vanuit de Provinciale Staten volg ik met argusogen de ontwikkelingen in Tiel. We investeren als provincie grote bedragen in het project Fluvia Tiel via de gebiedsgerichte opgave ‘Waalweelde’ en het is voor de ontwikkelingen in het gebied niet goed dat deze kwestie zich nu al zo lang voortsleept.” Lees verder

 • Taskforce Gelderland moet toenemende drugs-overlast aanpakken

  14 juni − “Overheden in Gelderland moeten intensief samenwerken om de toenemende drugscriminaliteit en de daarmee stijgende aantallen drugsdumpingen in onze provincie aan te pakken.” Dat vindt VVD-Statenlid Frederik Peters die hierover schriftelijke vragen (zie bijlage) heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De VVD roept samen met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie het College op om een Taskforce Gelderland op te richten. Daarin werken verschillende overheden en partners doelgericht samen om de groeiende drugsproblematieken aan te pakken. Peters: “De VVD wil dat iedereen in Gelderland veilig kan wonen, werken en recreëren. De Taskforce Gelderland moet wat ons betreft daarom snel aan de slag om de toenemende overlast tegen te gaan.” Lees verder

 • ALV VVD-Regio Oost zaterdag 25 juni a.s., 09.30 uur, Klarenbeek

  08 juni − Aan alle leden van de VVD-Regio Oost, Het Bestuur van de VVD-Regio Oost nodigt u van harte uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op zaterdagmorgen 25 juni a.s. De start is om 10.00 uur; vanaf 09.30 uur is de inloop met koffie en thee en kunt u zich registreren. De vergadering wordt ook dit keer gehouden in zalencentrum De Nieuwe Zweep, aan de Klarenbeekseweg 93, 7381 BE in Klarenbeek. De agenda treft u onderstaand als bijlage aan. Alle inhoudelijke stukken behorende bij de agendapunten kunt u als VVD-lid, vanaf 12 juni 2016, inzien of ophalen via “mijnvvd.nl” en dan kunt u klikken op documenten / regio oost. Mogen wij u ook verwelkomen? Met liberale groet, Bestuur VVD-Regio Oost Lees verder

 • Opiniestuk "Dorpensingel" roept lokale politiek op met gezamenlijk plan te komen

  07 juni − De afgelopen maanden is de discussie rondom de bereikbaarheid van Nijmegen-noord en Lingewaard weer actueel geworden. Aanleiding was het voornemen van de colleges van Nijmegen en Lingewaard om af te zien van de Dorpensingel. Reden hiervoor was dat de financiering niet rond te krijgen zou zijn. In het Gelderse coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’ is het nieuwe programma ‘Gebiedsopgaven’ opgenomen. Gemeenten kunnen gezamenlijk projecten inbrengen die goed aansluiten bij specifieke provinciale doelen. De versterking van de bereikbaarheid van Nijmegen-Noord en Lingewaard zou prima kunnen passen binnen de Gelderse corridor. Lokale politici en bestuurders in Nijmegen en Lingewaard zijn dus aan zet als het gaat over de verbetering van de bereikbaarheid in Nijmegen-Noord / Ressen. Als zij met een overtuigend, gezamenlijk en gedragen plan komen dat tevens voldoet aan de voorwaarden van de gebiedsopgave, dan zijn er zeker goede kansen voor cofinanciering vanuit de provincie. Als bijlage treft u het complete opiniestuk van VVD Statenleden Frederik Peters en Anja Prins aan. Lees verder

 • VVD onder indruk van dynamiek FoodValley

  © Denkavit Voorthuizen

  03 juni − Tijdens de werkbezoeken van de VVD Statenfractie Gelderland aan de regio Food Valley op 1 juni jl., kwam als rode draad naar voren dat een goede bereikbaarheid van essentieel belang is voor het bedrijfsleven en voor haar medewerkers en daarmee voor de werkgelegenheid in het totaal. Het in jongvee-voeders gespecialiseerde familiebedrijf Denkavit (omzet 630 miljoen euro!) uit Voorthuizen werkt veel samen met de Wageningen Universiteit. Als internationaal opererend bedrijf dat dagelijks tonnen vervoerd, blijft Denkavit hameren op een goede doorstroming van het wegverkeer. Men is voor het vervoer op dit moment nog helemaal aangewezen op vrachtwagens. Denkavit ziet goede mogelijkheden om gebruik te maken van spoorvervoer, mits in de buurt een railoverslag-punt is. Lees verder

 • Investeringsrecord in Gelderland

  31 mei − VVD Statenlid Mike Waltmans sprak tijdens de Provinciale Statenvergadering van 25 mei jl.: "Het Gelders provinciebestuur is in 2015 tot mooie resultaten voor Gelderland gekomen. De VVD is er trots op. Er zijn grote en nuttige investeringen in de infrastructuur, mobiliteit en economie gedaan. Het gaat om investeringen die bijdragen aan een robuuste economische groei van Gelderland. En dit provinciebestuur mag zich een record aanrekenen. Een investeringsrecord, dat waarschijnlijk nooit meer overtroffen wordt. Want nooit eerder investeerde een Gelders provinciebestuur zoveel: 1,3 miljard. Wie kan er nou zeggen dat Gelderland op zijn centen zit? En dat alles gebeurt financieel uiterst behoedzaam en degelijk. Een groot deel van onze investeringen wordt betaald uit de rente van ons spaargeld. Daarmee blijven ook in de toekomst weer nieuwe investeringen mogelijk. De provinciale opperpenningmeester (Gedeputeerde Jan Markink, zie foto) is dus goed bezig." Lees verder